Cloud Workshops

Cloud Workshops

Προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι προκλήσεις που εγείρει η εξελισσόμενη ψηφιοποίηση, είναι απαραίτητη η μακροπρόθεσμη δράση και η ανάπτυξη μιας στρατηγικής προσανατολισμένης στο μέλλον. Για τον σκοπό αυτό, πρέπει να εξεταστούν θεμελιώδη ερωτήματα: Εσωτερική ή εξωτερική λειτουργία, επιλογή του σωστού συνεργάτη Private ή Public Cloud, των ενδεδειγμένων μοντέλων ανάπτυξης (IaaS, PaaS, SaaS...) ή των σωστών υπηρεσιών και προσφορών. Επιπλέον, οι απαιτήσεις που προκύπτουν για τα συστήματα πληροφορικής και τους υπαλλήλους σας πρέπει να τηρούνται και να εφαρμόζονται.

Στα δοκιμασμένα στην πράξη και τυποποιημένα εργαστήρια DTS Multi Cloud, σας προσφέρουμε τη γνώση των ειδικών μας και συνεργαζόμαστε μαζί σας για να διαμορφώσουμε εξατομικευμένες προσεγγίσεις λύσεων σύμφωνα με τις εκάστοτε απαιτήσεις σας. Σας υποστηρίζουμε εξαρχής με τον εντοπισμό των εμπλέκομενων στη διαδικασία και στο έργο συστημάτων, την αναγνώριση των εξαρτήσεων και τη δημιουργία κοινών προτύπων multi-cloud και με τις ιδέες μας για λύσεις που μπορούν να ενσωματωθούν στην υποδομή της επιχείρησής σας μακροπρόθεσμα.

Timo Butenkemper
Head of Sales - Cloud
+49 5221 1013-268 Contact

Με μια ματιά:

Εργαστήριο με πρακτικό προσανατολισμό

Απευθύνεται ειδικά στους υπεύθυνους λήψης αποφάσεων για θέματα πληροφορικής

Ανάλυση της τρέχουσας κατάστασης

Υποστήριξη και υποστήριξη στο cloud

Η υπηρεσία

Η λύση μας Cloud Workshop, αναλυτικά:

Multi Cloud Jump Start Workshop
Στο εργαστήριο Multi Cloud Jump Start Workshop, προετοιμάζουμε την πορεία σας προς το cloud. Αναλύουμε τις υπηρεσίες πληροφορικής σας και αναπτύσσουμε βήμα προς βήμα μια διαδικασία για το πώς μπορείτε να χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες πληροφορικής με ευελιξία, αποτελεσματικότητα, αποδοτικότητα πόρων και όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ασφάλεια. Στο τέλος του εργαστηρίου, θα λάβετε τεκμηρίωση με συγκεκριμένες συστάσεις για δράση, οι οποίες μπορεί να περιλαμβάνουν ήδη μια ιδέα για την υλοποίηση, συμπεριλαμβανομένου ενός σχεδίου δικτύου και λύσεων ασφαλείας.

Προϋπόθεση:

 • Αποτύπωση και παρουσίαση της τρέχουσας κατάστασής σας, των προκλήσεων και των στόχων σας
 • Προετοιμασία του σχεδίου δικτύου, επισκόπηση της λίστας υπηρεσιών πληροφορικής και λογισμικού, συμπεριλαμβανομένης της έκδοσης τους
 • Δωρεάν αρχική συμβουλευτική συνάντηση για την αποτύπωση των απαιτήσεων της επιχείρησής σας


Περιεχόμενο:

 • Αξιολόγηση της υποδομής πληροφορικής σας σύμφωνα με παράγοντες που είναι έτοιμοι λειτουργία στο υπολογιστικό νέφος (Cloud-ready)
 • Παρουσίαση, επεξήγηση και αξιολόγηση πιθανών προσεγγίσεων cloud


Μέθοδος:

 • Κοινή, ανοιχτή συζήτηση και αυθόρμητη ανταλλαγή ιδεών (Brainstorming)
 • Ανάπτυξη σεναρίων λύσης από τους τεχνικούς εμπειρογνώμονες της DTS


Αποτελέσματα:

 • Παρουσίαση μιας πιθανής διαδρομής μετάβασης στο υπολογιστικό νέφος με βάση την υποδομή πληροφορικής όπως αξιολογήθηκε
 • Η αξιολόγηση των περιπτώσεων στις οποίες είναι περισσότερο σκόπιμη η λειτουργία στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης ή στο cloud
 • Παρουσίαση και κοινή συζήτηση του concept και μετέπειτα ενσωμάτωσή του σε μια πιθανή προσφορά


Πλεονεκτήματα:

 • Εργαστήριο με πρακτικό προσανατολισμό
 • Ειδικά σχεδιασμένο για όσους λαμβάνουν αποφάσεις για θέματα πληροφορικής που θέλουν να κάνουν το πρώτο βήμα προς τη μετάβαση στο υπολογιστικό νέφος ή που έχουν ήδη συγκεκριμένες ερωτήσεις
 • Ανάλυση της τρέχουσας κατάστασης, π.χ. ποιες εφαρμογές και συστήματα πληροφορικής έχουν ήδη δυνατότητα λειτουργίας σε cloud στην εταιρεία σας ή πώς μπορείτε να εκσυγχρονίσετε την υποδομή σας και να την καταστήσετε έτοιμη για το υπολογιστικό νέφος (cloud-ready)Εργαστήριο Στρατηγικής Multi-Cloud
Ο ψηφιακός μετασχηματισμός απαιτεί ένα ισχυρό, ευέλικτο και ευκίνητο τοπίο πληροφορικής. Αντίστοιχα, θα πρέπει να δώσετε προτεραιότητα στη διαμόρφωση της Multi Cloud στρατηγικής σας ως βάση για την υποστήριξη ενός επιτυχημένου ψηφιακού μετασχηματισμού της εταιρείας σας.

Στο πλαίσιο του Multi Cloud Strategy Workshop, σχεδιάζουμε από κοινού με εσάς επιτόπου ή εξ αποστάσεως την προσαρμοσμένη στις ανάγκες σας υποδομή Multi Cloud - με τη μορφή μιας επαγγελματικού επιπέδου παρουσίασης που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της διοίκησης, η οποία περιλαμβάνει τις βασικές κατευθύνσεις μετάβασης στο cloud και έναν οδικό χάρτη βάσει των αναγκών που αναμένεται να προκύψουν.

Με δοκιμασμένες Business Cases, συνοψίζουμε τους στόχους του έργου για εσάς στα επόμενα βήματα. Με βάση τον οδικό χάρτη που έχουμε καταρτίσει από κοινού, ορίζουμε την ταχύτητα της μετάβασης της επιχείρησής σας στο cloud και συντονίζουμε μεμονωμένα πακέτα μετάβασης. Με αυτόν τον τρόπο, είναι δυνατός ο ακριβής προγραμματισμός των πόρων, της χωρητικότητας και του κόστους.

Οι έμπειροι ειδικοί μας σε θέματα μελέτης και σχεδίασης σάς υποστηρίζουν στον σχεδιασμό των επιμέρους μεταβάσεων στο cloud και αναπτύσσουν μια λεπτομερή διαδικασία για μια προσαρμοσμένη μετεγκατάσταση καθώς και για οποιεσδήποτε απαιτήσεις προκύψουν στο πλαίσιο ενός Change-Management.

Ως έμπειρος Multi Cloud Managed Service Provider και ειδικός σε θέματα ασφάλειας, σας υποστηρίζουμε επίσης με την υλοποίηση της επιλεγμένης στρατηγικής σας στο cloud, εφαρμόζοντας και βελτιστοποιώντας τις κατάλληλες λύσεις λογισμικού.

Προϋπόθεση:

 • Αποτύπωση και παρουσίαση της τρέχουσας κατάστασής σας, των προκλήσεων και των στόχων σας
 • Προετοιμασία του σχεδίου δικτύου, επισκόπηση της λίστας υπηρεσιών πληροφορικής και λογισμικού, συμπεριλαμβανομένης της έκδοσης τους
 • Δωρεάν αρχική συμβουλευτική συνάντηση για την αποτύπωση των απαιτήσεων της επιχείρησής σας


Περιεχόμενο:

 • Ανάλυση της τρέχουσας κατάστασης, απαιτήσεις και ορισμός προβλήματος
 • Χρήση εγγενών υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους ως εναλλακτική ή συμπλήρωμα στο υφιστάμενο σενάριο λογισμικού
 • Παρουσίαση, επεξήγηση και αξιολόγηση πιθανών προσεγγίσεων cloud
 • Γραφική αναπαράσταση μελλοντικών συνδέσεων δικτύου
 • Περιγραφή και χαρτογράφηση των διαδρομών μετάβασης στα προγραμματισμένα σενάρια-στόχους


Μέθοδος:

 • Κοινή ανασκόπηση και συζήτηση της υπάρχουσας υποδομής
 • Η DTS υποβάλει προτάσεις, καινοτόμες ιδέες και λύσεις προσαρμοσμένες στις προκλήσεις της επιχείρησής σας
 • Προϊόντα, λύσεις και υπηρεσίες από το χαρτοφυλάκιο multi cloud της DTS και των συνεργατών της
 • Ολοκληρωμένη αποτύπωση και περίγραμμα ενός κόνσεπτ υπολογιστικού νέφους από τους έμπειρους συμβούλους της DTS


Αποτελέσματα:

 • Κατάρτιση ενός κόνσεπτ υπολογιστικού νέφους απόλυτα προσαρμοσμένου στις προκλήσεις και τους στόχους σας
 • Η αξιολόγηση των περιπτώσεων στις οποίες είναι περισσότερο σκόπιμη η λειτουργία στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης ή στο cloud
 • Βελτιστοποίηση κόστους μέσω σωστής διαστασιολόγησης στο cloud
 • Διαδρομές μετάβασης για την υλοποίηση της στρατηγικής cloud
 • Διάθεση αποκλειστικού στρατηγικού σχεδιασμού, συμπεριλαμβανομένης της αρχιτεκτονικής και των διαδρομών μετάβασης (migration)
 • Παρουσίαση του κόνσεπτ και αποτύπωσή του σε πιθανή προσφορά


Πλεονεκτήματα:

 • Εργαστήριο με πρακτικό προσανατολισμό
 • Ειδικά σχεδιασμένο για τους υπεύθυνους λήψης αποφάσεων για θέματα πληροφορικής, από κοινού εξέταση και εξάντληση των δυνατοτήτων των υφιστάμενων δομών
 • Ανάλυση της τρέχουσας κατάστασης, π.χ. ποιες εφαρμογές και συστήματα πληροφορικής έχουν ήδη δυνατότητα λειτουργίας σε cloud στην εταιρεία σας ή πώς μπορείτε να εκσυγχρονίσετε την υποδομή σας και να την καταστήσετε έτοιμη για το υπολογιστικό νέφος (cloud-ready)Cost Optimization Workshop
Πολλές εταιρείες αναγνωρίζουν τα οφέλη του νέφους: ενοποίηση και παροπλισμός κέντρων δεδομένων, μείωση του κόστους, λειτουργική ευελιξία και εκσυγχρονισμός της πληροφορικής. Αλλά με όλα τα οφέλη και τις επιλογές που προσφέρουν οι εφαρμογές νέφους, δεν πρέπει ποτέ να ξεχνάτε το κόστος και τη βιωσιμότητα. Προκειμένου να αντιμετωπιστεί η μαζικά αυξανόμενη πίεση του κόστους, είναι απαραίτητο να δράσουμε με διορατικότητα και να αναπτύξουμε μια στρατηγική προσανατολισμένη στο μέλλον. Η βελτιστοποιημένη ως προς το κόστος χρήση των πόρων ΤΠ στο ιδιωτικό ή το δημόσιο νέφος, καθώς και η λειτουργία εντός ή από τρίτους, είναι δεδομένη μόνο εάν οι εταιρείες ασχοληθούν και αντιμετωπίσουν εντατικά το ζήτημα.

Στο εργαστήριο βελτιστοποίησης κόστους, συνεργαζόμαστε μαζί σας για να αναλύσουμε τις τρέχουσες δαπάνες πληροφορικής σας, από τα τρέχοντα έξοδα μέχρι τις προγραμματισμένες δαπάνες για νέες αγορές. Σε αυτή τη βάση, αναπτύσσουμε άμεσες προτάσεις για τη μείωση του κόστους και αποκτάτε πλήρη διαφάνεια σχετικά με το κόστος και τις δυνατότητες εξοικονόμησης. Μετά την ολοκλήρωση του εργαστηρίου, θα λάβετε τεκμηρίωση με συγκεκριμένες συστάσεις για δράση, βιώσιμες μεσοπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες προτάσεις βελτιστοποίησης, καθώς και δυνατότητες μείωσης του οικολογικού αποτυπώματος ή του ενεργειακού κόστους.

Προαπαιτούμενο:

 • Παροχή και παρουσίαση της τρέχουσας κατάστασης, των προκλήσεων και των στόχων σας
 • Επισκόπηση των τακτικών δαπανών πληροφορικής και των προγραμματισμένων δαπανών σας με τη βοήθεια ενός ερωτηματολογίου
 • Προετοιμασία της επισκόπησης των υπηρεσιών ΤΠ και του καταλόγου υποδομών
 • Δωρεάν αρχική συνάντηση για να συμφωνήσετε τις ατομικές σας απαιτήσεις


Περιεχόμενα:

 • Αξιολόγηση του κόστους σας σε σχέση με τα μέτρα μείωσης του κόστους
 • Παρουσίαση, επεξήγηση και αξιολόγηση πιθανών εναλλακτικών μοντέλων λειτουργίας


Διαδικασία:

 • Κοινή, ανοικτή συζήτηση και καταιγισμός ιδεών
 • Ανάπτυξη σεναρίων λύσεων από τους εμπειρογνώμονες του DTS


Αποτελέσματα:

 • Παρουσίαση εναλλακτικών, βελτιστοποιημένων ως προς το κόστος μοντέλων λειτουργίας
 • Αξιολόγηση των περιπτώσεων στις οποίες η επιτόπια λειτουργία ή η λειτουργία στο υπολογιστικό νέφος έχει περισσότερο νόημα.
 • Παρουσίαση και κοινή συζήτηση της ιδέας και μετέπειτα μεταφορά της σε πιθανή προσφορά


Πλεονεκτήματα:

 • Εργαστήριο προσανατολισμένο στην πράξη
 • Ειδικά σχεδιασμένο για τους υπεύθυνους λήψης αποφάσεων στον τομέα της πληροφορικής που πρέπει να μειώσουν το κόστος
 • Μειωμένη εισαγωγική τιμή
 • Μπορεί να συνδυαστεί με άλλα εργαστήρια DTSDTS Compliance Assessments for Microsoft 365
Λόγω των σημαντικά αυξημένων απαιτήσεων για σύγχρονα, ευέλικτα και ευκίνητα οικοσυστήματα, η ψηφιοποίηση των διεργασιών στις επιχειρήσεις έχει προχωρήσει σημαντικά. Λύσεις για συνεργασία σε όλη την επιχείρηση, όπως π.χ. το Microsoft 365, θεωρούνται πλέον αυτονόητες και υποστηρίζουν τις επιχειρήσεις στη διαμόρφωση σύγχρονων εργασιακών περιβαλλόντων με εργαλεία αύξησης της παραγωγικότητας και της εταιρικής επικοινωνίας.

Όμως είστε σίγουροι ότι κατά την υιοθέτηση τέτοιων λύσεων λάβατε υπόψη τις εκάστοτε ισχύουσες υπόψη τις εκάστοτε ισχύουσες απαιτήσεις συμμόρφωσης της επιχείρησής σας; Εκτός από την καθαρά τεχνική διάθεση και την εκπαίδευση των τελικών χρηστών σας στα εργαλεία του Microsoft 365, για μια βιώσιμη εισαγωγή πρέπει να ληφθεί υπόψη ένας μεγάλος αριθμός οργανωτικών και κανονιστικών απαιτήσεων της επιχείρησής σας, των συνεργατών σας και των τελικών πελατών.

Για την αποφυγή διαρροών δεδομένων σύμφωνα με τον ΓΚΠΔ ή τον Νόμο 2.0 για την Ασφάλεια Πληροφορικής, μπορούν να ληφθούν πολλά προληπτικά μέτρα, μεταξύ των οποίων τεχνικά και οργανωτικά μέτρα. Αυτό δεν έχει τεράστια σημασία για επιχειρήσεις με υποδομές ζωτικής σημασίας, αλλά και για παρόχους υπηρεσιών και συνεργάτες. Η μεγιστοποίηση της ασφάλειας των πληροφοριών, π.χ. η υλοποίηση ενός συστήματος διαχείρισης ασφάλειας πληροφοριών για την ικανοποίηση των απαιτήσεων προτύπων όπως τα ISO 27001, TISAX, IT-Grundschutz (BSI) είναι θεμελιώδης.

Στις αξιολογήσεις που διενεργούμε, ελέγχουμε από κοινού τη συμβατότητα προς τις κανονιστικές απαιτήσεις χρήση των υπηρεσιών Microsoft 365 από την εταιρεία σας και εξετάζουμε τις δυνατότητες βελτιστοποίησης και τα απαραίτητα μέτρα σε σχέση με το θέμα της κανονιστικής συμμόρφωσης.

Στόχος του workshop είναι να απαντηθούν οι παρακάτω ερωτήσεις:

 • Πώς εισάγω το Microsoft 365 ως ασφαλή πλατφόρμα στην επιχείρησή μου;
 • Τι ρόλο παίζει η προστασία δεδομένων σε σχέση με το Microsoft 365;
 • Ποια είναι η σημασία της ασφάλειας των πληροφοριών στο πλαίσιο αυτό;
 • Ποια οργανωτικά και τεχνικά μέτρα πρέπει να ληφθούν υπόψη;
 • Ποια τεχνικά μέτρα μπορούν να εφαρμοστούν και ποιες επιπτώσεις έχουν στις διάφορες λειτουργίες του Microsoft 365;


Τρεις λόγοι για το workshop:

 • Υποστήριξη από έναν ειδικό σε θέματα Cyber Security & Compliance με εμπειρία σε έργα στο στήσιμο νέων και/ή την αναθεώρηση υφιστάμενων περιβαλλόντων συστήματος
 • Εστίαση στις κανονιστικές απαιτήσεις (π.χ. ΓΚΠΔ) και στις εκάστοτε ισχύουσες απαιτήσεις συμμόρφωσης της επιχείρησής σας
 • Δύο ξεχωριστές προσφορές αξιολόγησης εστιασμένες στις οργανωτικές απαιτήσεις και στην τεχνική υλοποίηση

Επωφεληθείτε από την τεχνογνωσία μας!

Σας υποστηρίζουμε στην επιτυχημένη πορεία σας προς το cloud.

Let's have a talk!


Αποκτήστε δωρεάν και μη δεσμευτική
συμβουλές.


Κανονίστε μια συνάντηση

Timo Butenkemper
Head of Sales - Cloud
timo.butenkemper@dts.de+49 5221 1013-268
Contact
Support
Newsletter
Cloud Portal

Πώς να επικοινωνήσετε μαζί μας:

Γραφείο υποστήριξης

Τηλεφωνική γραμμή

Για να ανοίξετε ένα δελτίο υποστήριξης, απλά καλέστε την τηλεφωνική μας γραμμή 24/7:

 

+49 5221 101 303-2

email

Για να ανοίξετε ένα δελτίο υποστήριξης, απλώς στείλτε μας ένα email με το τεχνικό σας αίτημα στη διεύθυνση:
 

support@dts.de

Webfrontend

Εισαγάγετε νέα δελτία υποστήριξης στο Webfrontend, δείτε και ταξινομήστε όλα τα ανοιχτά δελτία υποστήριξης κ.λπ:

support.dts.de

Απομακρυσμένη υποστήριξη

Ενεργοποιεί απομακρυσμένες συνδέσεις με τις τερματικές συσκευές σας:
 

support-remote.dts.de

Εγγραφείτε τώρα!

Τρέχουσες πληροφορίες για το DTS, τα προϊόντα μας, εκδηλώσεις και άλλα νέα για ολόκληρο τον επιχειρηματικό όμιλο.

DTS γενικά

Σύνδεση

DTS Systeme Münster

Σύνδεση

DTS Cloud Portal

Το DTS Cloud Portal είναι το εργαλείο μας για να προσθέτετε και να διαχειρίζεστε εύκολα και ευέλικτα τα προϊόντα και τις υπηρεσίες DTS Cloud. Η διαισθητική πλατφόρμα σάς επιτρέπει να διαμορφώνετε τα επιλεγμένα προϊόντα ξεχωριστά και να τα προσαρμόζετε έτσι ακριβώς στις απαιτήσεις σας.